Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj jest: 21 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin

slide_7 slide_8 slide_1 slide_3 slide_2 slide_9 slide_10 slide_12

Zamówienia Publiczne

Kontakt E-mail: informatyk@zozbogatynia.pl

eWUŚ informacje

E-usługi

Instrukcje

Pakiet onkologiczny

Konkurs na Głównego Księgowego

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOGATYNI

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
ul. Wyczółkowskiego, 15 59-920 Bogatynia ogłasza konkurs na stanowisko:

Głównego Księgowego

 1. I.                   Wymagania:

Kandydat na stanowisko Głównego Księgowego powinien spełniać poniższe warunki:

 • Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego.
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 • Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów  lub za przestępstwo skarbowe.
 • Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne kierunkowe – rachunkowość/księgowość/ finanse.
 • 5 lat w służbach finansowo- księgowych, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi programów MS Office ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel.
 • Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu oraz zdolność analitycznego myślenia.

 

 

 1. II.                Ogólny zakres obowiązków:
 • Prowadzenie rachunkowości szpitala zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych oraz innymi przepisami prawa.
 • Sporządzanie zgodnie z ustawą o rachunkowości rocznych sprawozdań finansowych.
 • Nadzór nad rozliczeniami podatkowymi i przygotowaniem deklaracji oraz zgłoszeń (CIT,VAT,JPK,PIT itp.) oraz przekazywaniem deklaracji i zgłoszeń zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami.
 • Organizowanie ewidencji księgowej, podatkowej, dotyczącej wynagrodzeń
  i ubezpieczeń.
 • Opracowanie projektów wewnętrznej dokumentacji (polityka rachunkowości, instrukcje księgowe).
 • Organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów koniecznych do prowadzenia rachunkowości.
 • Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych w porządku chronologicznym i systematycznym.
 • Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego.
 • Przygotowywanie planów finansowych jednostki.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Współpraca z kontrahentami (prowadzenie negocjacji).
 • Prowadzenie rachunkowości jednostki
 • Kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych.
 • Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.

 

 1. Oferujemy:
 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku, w godz. 07:00 do 14:35.
 • Dodatek stażowy dla osób posiadających minimum 5 lat stażu pracy oraz dodatek funkcyjny.
 • Pracę w doświadczonym zespole.

 

 1. IV.             Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny
 • CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zdobyte kwalifikacje.
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy.
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (załącznik nr 1).
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (załącznik nr 2).
 • Klauzula Informacyjna RODO  dla kandydata do pracy w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bogatyni (załącznik nr 3).

 

 1. V.                Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w SPZOZ w Bogatyni” należy składać osobiście w sekretariacie lub drogą pocztową na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bogatyni ul. Wyczółkowskiego 15, 59-920 Bogatynia
w terminie do dnia 30.04.2024 roku (decyduje data wpływu do sekretariatu SPZOZ w Bogatyni).

Dokumenty, które wpłyną do SPZOZ w Bogatyni po wyżej określonym terminie, niekompletne lub nie oznaczone do jakiego naboru zostały złożone, nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami, przesunięcia terminu składania ofert lub odwołania naboru bez podania przyczyny. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.                 

                                                                    Dyrektor SP ZOZ w Bogatyni

                                                                             mgr Paweł Juszyński