Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj jest: 18 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek

slide_7 slide_8 slide_1 slide_3 slide_2 slide_9 slide_10 slide_12

Zamówienia Publiczne

Kontakt E-mail: informatyk@zozbogatynia.pl

eWUŚ informacje

E-usługi

Instrukcje

Pakiet onkologiczny

Obiekt monitorowany

Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowny pacjencie

Na podstawie art.24 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informuje się, iż:

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni – Adres ul. Wyczółkowskiego 15, 59-920 Bogatynia.

Dane przetwarzane są w zbiorze danych medycznych pacjentów Samodzielnego Publicznego zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

Celem Przetwarzania danych osobowych jest ochrona stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych oraz zarządzanie udzieleniem usług medycznych w Samodzielnym Publicznym zespole Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

Podstawa prawna  przetwarzania danych wynika w szczególności z:

Ustawy z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r.o systemie informacji w ochronie zdrowia

Pacjenci  maja prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Komunikat dla Świadczeniobiorców

Komunikat dla Świadczeniobiorców w sprawie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych bądź odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Narodowy fundusz Zdrowia informuje że ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobnych (Dz.U z 2016r poz.922) określa ogólne zasady przetwarzania danych osobowych.

Narodowy Fundusz Zdrowia działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2017r. poz.1938,z pózn.zm) jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych wskazanych w tej ustawie podmiotów (min. Pacjentów-świadczeniobiorców). Przetwarzanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia danych osobowych odbywa się zatem na podstawie przepisów prawa oraz ma na celu m.in. kontrolę przestrzegania zasad: legalności, gospodarności rzetelności i celowości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Każda osoba może wystąpić do administratora z żądaniem zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych, uzasadniając żądanie swoja szczególną sytuacją. Z takim żądaniem może wystąpić, jedynie wówczas, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest art.23 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, czyli wtedy ,gdy wykorzystywanie danych jest niezbędne do wykonywania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, jak również wtedy, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Żądanie takie nie  jest jednak dopuszczalne, gdy przetwarzanie prowadzone jest na podstawie innej przesłanki legislacyjnej, w tym na podstawie przepisu prawa tj. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która to przesłanka stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W związku powyższym żądanie zaprzestania  przetwarzania danych bądź odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie może być zrealizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 źródło-Departament Spraw Świadczeniobiorców

Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący możlwiości bezpłatnego szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Od 20 marca do 29 czerwca 2018 roku będziecie mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciw pneumokokom. Szczegółowe informacje dotyczące szczepienia uzyskacie na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgorzelcu  https://pssezgorzelec.pis.gov.pl/?glowna=4 lub w przychodni, gdzie jest złożona deklaracja wyboru lekarza - pediatry POZ.
 
 
 

Stanowisko: Pielęgniarka POZ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Bogatyni 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Pielęgniarka w POZ

Wymagania:

 • dyplom pielęgniarki
 • prawo wykonywania zawodu
 • umiejętność pracy w zespole
 • optymizm, uśmiech i chęć niesienia pomocy

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość pracy w doświadczonym zespole
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji

ZASADY KORZYSTANIA Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni informuje, że od dnia 1 października 2017 roku w tutejszej placówce Szpitala Gminnego zostaje uruchomiona Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 08.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 08.00 do godziny 08.00 dnia następnego. Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie nocnej opieki.

W jej ramach odbywają się porady lekarskie w Izbie Przyjęć w Szpitalu Gminnym przy ul. Szpitalnej 16, porady telefoniczne, a także w uzasadnionych przypadkach wizyty domowe. Każdy ubezpieczony, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, tam gdzie ma najbliżej. W razie potrzeby lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia.

W gabinecie zabiegowym, a w sytuacji uzasadnionej również w domu pacjenta, są wykonywane zabiegi pielęgniarskie (np. iniekcja leku), gdy został on zlecony przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikający z potrzeby zachowania ciągłości leczenia, a także gdy zleci go lekarz podczas wizyty pacjenta w ambulatorium czy w miejscu zamieszkania.

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, gdy:

 • nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym, uszczerbkiem na zdrowiu;
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku;
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych;
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych;
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku;
 • nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.;
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Aby uzyskać poradę lub mieć wykonany zabieg, należy przedstawić dowód tożsamości z numerem PESEL. Dotyczy to również porady telefonicznej – przepisy zobowiązują do odnotowania takich samych danych, jak przy wizycie w ambulatorium. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozmowy telefoniczne są rejestrowane (nagrywane).

Dzieciom udzielane są świadczenia w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w obecności opiekuna prawnego, wyjątek stanowią świadczenia ratujące życie.

Należy pamiętać, że na wizyty kontrolne, np. w chorobach przewlekłych lub na przedłużanie recept należy umawiać się do swojego lekarza rodzinnego.

 

Porady ambulatoryjne można uzyskać stacjonarnie w Izbie Przyjęć Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, tel. 75 77 39 324, 602 888 310

W celu uzyskania porady lekarskiej należy dzwonić do lekarza – nr tel. 500 451 650

W celu wykonania przez pielęgniarkę zleceń stałych

 lub doraźnych należy dzwonić – nr tel. 500 451 697

Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są rejestrowane. 

Kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy Pogotowia ratunkowego – 112 lub 999.

 

 

Wybór lekarza rodzinnego - jak wybrać i zmienić lekarza POZ

SP ZOZ w Bogatyni informuje, w jaki sposób pacjent może zmienić lekarza POZ:

1. Świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ spośród świadczeniodawców posiadających umowę z NFZ. Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji, wskazującej na wybór konkretnego lekarza, odrębnie na konkretną pielęgniarkę i położną.

2. Nie ma obowiązku zapisywania całej rodziny do tej samej osoby udzielającej świadczeń.

3. Świadczeniobiorca ma prawo wyboru oraz zmiany lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż trzy razy w roku. W wypadku rezygnacji z dotychczasowej opieki, ubezpieczony przedstawia nowemu lekarzowi, pielęgniarce lub położnej POZ deklarację wyboru.

4. Zmieniając lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, należy pamiętać o przekazaniu nowemu świadczeniodawcy swojej dokumentacji medycznej. Poprzedni świadczeniodawca jest zobowiązany do wydania - na wniosek świadczeniobiorcy - kopii lub odpisów dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego. Koszty wykonania kserokopii lub odpisu ponosi wnioskujący - w tym wypadku pacjent.

Lekarze zatrudnieni w SP ZOZ w Bogatyni, na których pacjent ma prawo złożyć deklarację:

 1. Lek. med. Jan Bednarczyk
 2. Lek. med. Ryszard Śliwko
 3. Lek. med. Magdalena Załucka-Seweryn
 4. Lek. med. Tomasz Czerwień
 5. Lek. med. Andrzej Guzowski
 6. Lek. med. Jarosław Jarmusz

Ponadto, w przychodni na ul. Wyczółkowskiego przyjmuje lek. med. Marcin Przybyłek.

Pielęgniarki POZ zatrudnione w SP ZOZ w Bogatyni, na które można składać deklaracje:

 1. Dorota Temporale
 2. Ewa Szyrwiel
 3. Maria Bokszyńska
 4. Elżbieta Sobierajska
 5. Wanda Peremicka

Położne POZ zatrudnione w SP ZOZ w Bogatyni, na które można składać deklaracje:

 1. Władysława Kulisz
 2. Barbara Ćwilichowska

Deklaracje dostępne poniżej oraz w placówka POZ:

 1. Deklaracja lekarza POZ
 2. Deklaracja pielęgniarki POZ
 3. Deklaracja położnej POZ

 Placówki SP ZOZ w Bogatyni, w których pacjent ma prawo złożyć deklaracje:

 • POZ ul. Wyczółkowskiego 15, 59-920 Bogatynia tel. 757732046
 • POZ ul. Fabryczna 1, 59-920 Bogatynia, tel. 757732424
 • WOZ Opolno-Zdrój, ul. Kasztanowa 20, tel. 757738325
 • WOZ Porajów, ul. Różana 8, tel. 757738295
 • WOZ Działoszyn 162, tel. 757731320

Dofinansowanie

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni informuje, że przystąpił do realizacji projektu pn. ”Zwiększenie poziomu wykorzystania e-usług publicznych poprzez informatyzację SPZOZ w Bogatyni i wdrożenie e-usług w zakresie zdrowia”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania e-usług publicznych przez pracowników i pacjentów SPZOZ w Bogatyni poprzez informatyzację SP ZOZ w Bogatyni oraz wdrożenie e-usług, takich jak e-rejestracja, e-wyniki, e-konsultacje, e-formularze, e-powiadomienia. 

 

Podkategorie

 • Dieta

  Celem programu jest zwiększenie dostępności porad żywieniowych oraz wdrożenie optymalnego

   modelu  żywienia świadczeniobiorców w szpitalach